Onderzoekend leren

Alles verandert: werk, carrières, de manier waarop we met elkaar omgaan. Dat vraagt om ander onderwijs. In de 21ste eeuw gaat het niet alleen om kennis. Daarom werkt De Kandelaar met het curriculum IPC, waarin doelgericht leren centraal staat. Bovendien is er aandacht voor zelfvertrouwen, begrip voor elkaar, ontdekken van eigen talenten en internationale ontwikkelingen.

StudioHeartbeat_04_DeKandelaar-17

IPC in de praktijk

IPC (International Primary Curriculum) is een uitgebalanceerd onderwijsprogramma dat in veel landen gebruikt wordt. Binnen interessante thema’s worden de vakken geschiedenis, aardrijksunde, natuur en de creatieve vakken gecombineerd. Hoe werkt IPC in de praktijk? We nemen als voorbeeld het thema chocolade. Bij het vak kunst ontwerpen leerlingen een verpakking. Bij geschiedenis wordt chocolade in een historisch perspectief gezet en leggen we de verbanden met het heden. Bij het vak natuur staat voedsel als brandstof centraal en bij aardrijkskunde worden kinderen uitgenodigd om te onderzoeken waar op aarde cacaobomen groeien.

Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin gedurende een bepaalde periode alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet meer op zichzelf, maar zijn met elkaar verweven. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

1-f8c19337a1944f1a8330120795dbb6d8

Doelen

Elk thema wordt op een inspirerende manier geopend. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Daarna volgt de kennisoogst, waarbij de leerlingen hun voorkennis activeren en vastleggen. Vervolgens informeert de leerkracht de kinderen over wat ze gaan leren, aan de hand van de gegeven doelen per vakgebied. De lessen die volgen bestaan uit onderzoeks- en verwerkingsactiviteiten. De leerkracht is de coach, en altijd in de buurt om waar nodig te helpen. Ten slotte sluiten we het thema af, waarbij de leeropbrengst gevierd wordt.

We merken dat deze manier van leren voor veel enthousiasme en betrokkenheid bij de leerlingen zorgt. Doordat we waar mogelijk de ouders bij de start en de afsluiting van het project betrekken, wordt er ook thuis over de thema’s gesproken, wat de motivatie voor het leren vergroot.

Onderzoekende houding

Kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en leren doelgericht werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. We willen een onderzoekende houding bij de leerlingen stimuleren, zodat ze zelf over iets gaan nadenken en op zoek gaan naar het antwoord. Dankzij een goede evaluatie en reflectie weten kinderen welke vervolgstappen in het leerproces nodig zijn. Ze zijn eigenaar van hun leren. Dat wil zeggen dat leerlingen zelf input leveren en dat de leerkracht samen met hen de voortgang monitort. Deze ontwikkeling houden we bij in een portfolio, dat we ‘MijnRapportfolio’ noemen.

StudioHeartbeat_04_DeKandelaar-29

Missie en visie

Vanuit onze christelijke identiteit en onze missie: een school waar je je thuis voelt, wil De Kandelaar een school zijn waar de kinderen, de ouders en de medewerkers zich veilig voelen, en iedereen zichzelf kan en mag zijn.

Het team

De Kandelaar heeft een enthousiast, bevlogen team, dat met passie voor onderwijs aan de school verbonden is.